ملحفه و روتختی یکبار مصرف

ملحفه و روتختی یکبار مصرف

ملحفه و روتختی یکبار مصرف ملحفه و روتختی یکبار مصرف با استفاده از مواد مختلفی تولید می شوند و مواد مورد استفاده در محدوده ارائه شده در تولید ملحفه و روتختی یکبار مصرف  عبارتند از پلی پروپیلن، خمیر کرکی و ورق های پلی اتیلن است که ملحفه و روتختی یکبار مصرف آنهایی هستند که در…